Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

 


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO I KLASY LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 - KLIKNIJ TUTAJ
Kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

 

Uczniowie będą przyjmowani według kryterium punktowego uwzględniającego:

 • wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej,
 • oceny na świadectwie końcowym oraz inne osiągnięcia kandydata.

Punktacja ocen na świadectwie końcowym szkoły podstawowej:

 1. Przy wyliczaniu punktów będą uwzględniane: oceny na świadectwie końcowym z języka polskiego,
  matematyki i dwóch najwyżej ocenionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  , a także szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, aktywność społeczna.
  1. Sposób przeliczania na punkty ocen z powyższych zajęć edukacyjnych jest następujący:

          18 punktów – celujący

          17 punktów – bardzo dobry

          14 punktów – dobry                                                            

            8 punktów – dostateczny

            2 punkty    – dopuszczający

  Kandydat może dodatkowo otrzymać:

  10 punktów – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty oraz dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty;

  7 punktów – tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty oraz dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego oraz tytuł finalisty konkursu przedmiotowego w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty.

  5 punktów – tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty oraz dwa lub więcej tytuły finalisty, a także tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty;

  3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty;

  4 punkty – za osiągnięcia sportowe lub artystyczne o zasięgu międzynarodowym, 3 punkty - na szczeblu krajowym, 2 punkty - na szczeblu wojewódzkim, 1 punkt  -  na szczeblu powiatowym;

  W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  7  punktów – za świadectwo z wyróżnieniem;

  3 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu.

 

  Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. Minimalna liczba wymaganych punktów do liceum wynosi 100, jednak Komisja Rekrutacyjna może zdecydować inaczej w indywidualnych przypadkach.

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO
W KOZIENICACH NA ROK SZKOLNY
2024/2025

 

 • od 15 maja do 29 maja 2024 r. kandydaci do klas pierwszych składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – wniosek do pobrania
  w sekretariacie szkoły (I LO im. S. Czarnieckiego w Kozienicach) lub na stronie internetowej www.lo-kozienice.edu.pl,
 • od 3 lipca do 10 lipca 2024 r.  kandydaci dostarczają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • 19 lipca 2024 r. szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do pierwszych klas,
 • od 19 lipca do 24 lipca 2024 r. kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów,
 • 25 lipca 2024 r. szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 • od 29 lipca 2024 r. rekrutacja uzupełniająca.