Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Warsztaty prawnicze

w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Czarnieckiego w Kozienicach

 

Dnia 24.10. 2014r. uczniowie klas II i III, realizujący przedmiot wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, brali udział w 4 – godzinnych warsztatach prawniczych, zorganizowanych w ramach projektu
„Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” , pod patronatem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych. Cel zajęć to upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania instytucji prawa, a także wzrost ich świadomości odnośnie praw i obowiązków ofiar
i świadków przestępstw.

 Treści poruszane w trakcie warsztatów na pewno głęboko zapadną w świadomości  uczniów naszego liceum, dzięki czemu wykształcą w sobie właściwe , obywatelskie postawy wobec prawa i ułatwią poruszanie się
w świecie skomplikowanych aktów prawnych , jak również uchronią ich przed problemami wynikającymi
z nieznajomości przepisów prawa polskiego. 

Zajęcia zakończyły się symulacją procesu sądowego, podczas którego uczestnicy warsztatów mogli w aktywny i twórczy sposób wykazać się zdobytą wiedzą, wcielając się w role: sędziego, adwokata, oskarżyciela, ławników, oskarżonego i świadków. W czasie pracy nad rozprawą wśród uczniów objawiło się nie tylko wiele talentów aktorskich, ale również prawniczych. 

,,Szanowna Pani Dyrektor,

niezmiernie przyjemnie jest mi podziękować za możliwość przeprowadzenia w dniu 24.10.2014r. w Państwa Szkole warsztatów w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pod nazwą: "Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu".

Muszę przyznać, iż prowadzenie zajęć sprawiało ogromną przyjemność, a przyczyną tego była przede wszystkim niezwykle miła atmosfera stworzona przez Uczniów Państwa Szkoły, ale również poziom wiedzy Uczniów w zakresie omawianych w trakcie zajęć zagadnień.

Podczas teoretycznej części warsztatów wielokrotnie byłem zaskoczony przez Uczniów ich znajomością zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju, ale także szczegółowych uregulowań prawnych w zakresie odpowiedzialności karnej.

Punktem kulminacyjnym była ostatnia godzina szkoleniowa warsztatów, podczas której, pod moim nadzorem, przeprowadzona została symulacja rozprawy sądowej przy udziale Uczniów wcielających się w poszczególne role procesowe.Muszę przyznać, iż mój nadzór ograniczył się jedynie do obserwacji przebiegu rozprawy, albowiem sposób, w jaki Uczniowie wykonywali poszczególne czynności procesowe nie dawał podstawy, aby czynić jakiekolwiek uwagi, czy zastrzeżenia. Jedynym w zasadzie komentarzem w tej kwesti mogłyby być oklaski na zakończenie rozprawy.

W tym kontekście godny uwagi jest fakt, iż do odegrania poszczególnych ról procesowych Uczniowie zgłosili się sami i nie trzeba było czynić jakichś szczególnych zabiegów z mojej strony, aby Ich do tego zachęcić. Warto przy tym dodać, iż Uczniowie- po przekazaniu Im przed symulacją rozprawy na czym polegają poszczególne role procesowe- sami potrafili ocenić swoje predyspozycje i zgłosić się do odegrania tych ról, co świadczy o wysokim poziomie Ich samoświadomości. Istotnym jest, iż dokonali tej oceny perfekcyjnie, czego przejawem było niezwykle sprawne i kreatywne przeprowadzenie symulacji rozprawy (aczkolwiek- z uwagi na wnikliwość niektórych "aktorów" procesu- rozprawa nieco się przedłużyła i wykroczyła poza ramy czasowe warsztatów).

Kończąc pragnę podzielić sie jeszcze jedną osobistą refleksją. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany jest w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. W żadnej ze szkół, w których dotychczas prowadziłem warsztaty (a czyniłem to w kilkudziesięciu szkołach) nie odniosłem tak pozytywnego wrażenia, jak podczas prowadzenia zajęć w Waszej Szkole.

Dlatego też pragnę złożyć szczególne podziękowania na ręce kadry dydaktycznej pracującej na co dzień z młodzieżą, albowiem to zapewne w dużej mierze głównie Ich zasługa takiego stanu rzeczy.

 

Z poważaniem

 

Karol Patalon"