Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Warsztaty prawnicze

w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Czarnieckiego w Kozienicach

 

Dnia 24.10. 2014r. uczniowie klas II i III, realizujący przedmiot wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, brali udział w 4 – godzinnych warsztatach prawniczych, zorganizowanych w ramach projektu
„Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” , pod patronatem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych. Cel zajęć to upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania instytucji prawa, a także wzrost ich świadomości odnośnie praw i obowiązków ofiar
i świadków przestępstw.

 Treści poruszane w trakcie warsztatów na pewno głęboko zapadną w świadomości  uczniów naszego liceum, dzięki czemu wykształcą w sobie właściwe , obywatelskie postawy wobec prawa i ułatwią poruszanie się
w świecie skomplikowanych aktów prawnych , jak również uchronią ich przed problemami wynikającymi
z nieznajomości przepisów prawa polskiego. 

Zajęcia zakończyły się symulacją procesu sądowego, podczas którego uczestnicy warsztatów mogli w aktywny i twórczy sposób wykazać się zdobytą wiedzą, wcielając się w role: sędziego, adwokata, oskarżyciela, ławników, oskarżonego i świadków. W czasie pracy nad rozprawą wśród uczniów objawiło się nie tylko wiele talentów aktorskich, ale również prawniczych. 

,,Szanowna Pani Dyrektor,

niezmiernie przyjemnie jest mi podziękować za możliwość przeprowadzenia w dniu 24.10.2014r. w Państwa Szkole warsztatów w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pod nazwą: "Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu".

Muszę przyznać, iż prowadzenie zajęć sprawiało ogromną przyjemność, a przyczyną tego była przede wszystkim niezwykle miła atmosfera stworzona przez Uczniów Państwa Szkoły, ale również poziom wiedzy Uczniów w zakresie omawianych w trakcie zajęć zagadnień.

Podczas teoretycznej części warsztatów wielokrotnie byłem zaskoczony przez Uczniów ich znajomością zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju, ale także szczegółowych uregulowań prawnych w zakresie odpowiedzialności karnej.

Punktem kulminacyjnym była ostatnia godzina szkoleniowa warsztatów, podczas której, pod moim nadzorem, przeprowadzona została symulacja rozprawy sądowej przy udziale Uczniów wcielających się w poszczególne role procesowe.Muszę przyznać, iż mój nadzór ograniczył się jedynie do obserwacji przebiegu rozprawy, albowiem sposób, w jaki Uczniowie wykonywali poszczególne czynności procesowe nie dawał podstawy, aby czynić jakiekolwiek uwagi, czy zastrzeżenia. Jedynym w zasadzie komentarzem w tej kwesti mogłyby być oklaski na zakończenie rozprawy.

W tym kontekście godny uwagi jest fakt, iż do odegrania poszczególnych ról procesowych Uczniowie zgłosili się sami i nie trzeba było czynić jakichś szczególnych zabiegów z mojej strony, aby Ich do tego zachęcić. Warto przy tym dodać, iż Uczniowie- po przekazaniu Im przed symulacją rozprawy na czym polegają poszczególne role procesowe- sami potrafili ocenić swoje predyspozycje i zgłosić się do odegrania tych ról, co świadczy o wysokim poziomie Ich samoświadomości. Istotnym jest, iż dokonali tej oceny perfekcyjnie, czego przejawem było niezwykle sprawne i kreatywne przeprowadzenie symulacji rozprawy (aczkolwiek- z uwagi na wnikliwość niektórych "aktorów" procesu- rozprawa nieco się przedłużyła i wykroczyła poza ramy czasowe warsztatów).

Kończąc pragnę podzielić sie jeszcze jedną osobistą refleksją. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości realizowany jest w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. W żadnej ze szkół, w których dotychczas prowadziłem warsztaty (a czyniłem to w kilkudziesięciu szkołach) nie odniosłem tak pozytywnego wrażenia, jak podczas prowadzenia zajęć w Waszej Szkole.

Dlatego też pragnę złożyć szczególne podziękowania na ręce kadry dydaktycznej pracującej na co dzień z młodzieżą, albowiem to zapewne w dużej mierze głównie Ich zasługa takiego stanu rzeczy.

 

Z poważaniem

 

Karol Patalon"