Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Ocena ewaluacji

Logo LO Kozienice

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO OCENIONE NAJWYŻEJ W REGIONIE

 

W dniach 11.04.2012 – 04.05.2012r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach została przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, kontrola jakości pracy placówki, zwana ewaluacją zewnętrzną. Wynikiem takiej ewaluacji jest raport z ewaluacji problemowej w obszarze: efekty, podpisany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Pana Karola Semika.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach otrzymało ocenę najwyższą z możliwych przewidzianych rozporządzeniem, czyli placówka prezentuje bardzo wysoki stopień spełniania wszystkich czterech kontrolowanych wymagań ( 4 x A ).

 

WymaganiePoziom spełnienia wymagania
Obszar: efekty
A
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
A
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
A
Uczniowie są aktywni
A
Respektowane są normy społeczne
A

 

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę;
poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę;
poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę;
poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę;
poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.


Wnioski z ewaluacji (cytat z raportu):
1. „Liczne działania profilaktyczne, partnerskie relacje między nauczycielami i uczniami oraz atmosfera tolerancji i wzajemnego zaufania wpływają na duże poczucie bezpieczeństwa uczniów, respektowanie przez nich norm społecznych i zasad panujących w szkole.
2. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, realizacja projektów i programów edukacyjnych, stosowanie różnych form i metod pracy oraz osobiste zaangażowanie nauczycieli w działania podejmowane przez uczniów znacząco wpływają na rozwój szkoły i podnoszenie efektów kształcenia.
3. Zaangażowanie uczniów w przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne oraz podejmowanie przez nich licznych działań na rzecz środowiska i własnego rozwoju korzystnie wpływają na obraz szkoły w opinii lokalnej społeczności.”

Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-04-2012r. - 04-05-2012r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

  • o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach),
  • o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),
  • o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
  • o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).


Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w raporcie (26 stron) podpisanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, dostępnym na stronie internetowej: www.npseo.pl. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Żaden z dostępnych na stronie internetowej raportów, dotyczących kontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych w całym województwie nie zawiera tak wysokich ocen, jak nasze – prawie stuletnie – liceum, a żadna kontrola nie jest bardziej dokładna i skrupulatna niż ta ostatnio przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty.MAMY NADZIEJĘ, ŻE MŁODZIEŻ POCZUJE SIĘ ZASZCZYCONA, MOGĄC UCZYĆ SIĘ W NASZYM LICEUM.