Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Zasady zdalnego/hybrydowego nauczania

Zasady zdalnego/hybrydowego nauczania w I Liceum Ogólnokształcącym
im. S. Czarnieckiego w Kozienicach
 (z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.)


§ 1
 1. Nauczanie z wykorzystaniem technik na odległość, zwane nauczaniem zdalnym, prowadzone jest w szkole w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, wykorzystując metody i techniki pracy na odległość.
 3. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła organizuje zdalnie.
 4. Uczniowie mają obowiązek korzystać z włączonych kamer internetowych podczas zajęć lekcyjnych na odległość.
§ 2
 1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów dostosowują rozkłady materiału nauczania do nauczania na odległość. Tygodniowy zakres treści nie powinien przekraczać tygodniowego zakresu treści planowanego w nauczaniu stacjonarnym, a zakres zlecanych prac domowych nie powinien się znacząco różnić od zakresu prac zadawanych w nauczaniu tradycyjnym. Dokumentację procesu nauczania zdalnego należy prowadzić i archiwizować w taki sposób, aby w razie potrzeby przedstawić je organom nadzoru.
 2. Obowiązkiem nauczyciela jest utworzenie grup do nauczania zdalnego dla wszystkich uczniów i nawiązać z nimi kontakt elektroniczny. W przypadku braku kontaktu z uczniem należy wyjaśnić przyczynę we współpracy z wychowawcą, rodzicem lub dyrekcją szkoły.
 3. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest poczta elektroniczna, e-dziennik Vulcan, Messenger.
 4. W procesie nauczania nauczyciele mogą korzystać z następujących narzędzi do wideokonferencji (platform internetowych): Microsoft Teams.
 5. Zdalne nauczanie realizowane jest w formie prowadzenia zajęć online w czasie rzeczywistym, zgodnym z planem lekcji przy włączonych kamerach internetowych oraz w formie indywidualnej pracy ucznia pod kierunkiem nauczyciela (wykonywanie ćwiczeń, zadań, testów, innych prac zleconych i przesyłanie do nauczycieli).
 6. Termin wykonania zadania określa nauczyciel. Terminowość wykonywania zadań ma wpływ na ocenę pracy ucznia.
 7. Pliki i dokumenty przesyłane do nauczycieli muszą być dokładnie opisane przez uczniów (imię nazwisko, klasa, rodzaj zadań, ćwiczeń…) oraz przesłane w miarę możliwości w jednym dokumencie lub pliku.
 8. Zajęcia online odbywają się zgodnie z planem lekcji i trwają min. 30 minut, nie dłużej niż 45 minut. Nagrywanie zajęć przez uczniów może mieć miejsce wyłącznie za zgodą prowadzącego nauczyciela.
 9. Wykorzystanie podręczników, zeszytów, zeszytów ćwiczeń zależy od organizacji pracy nauczyciela. Zaleca się zróżnicowanie form innych materiałów przekazywanych uczniom. Mogą to być nagrania, transmisje audio/wideo, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd. Powinny dominować treści kształcące i objaśniające problematykę zajęć. Przekazywane materiały nie mogą spełniać wyłącznie funkcji kontrolnej.
 10. Jeśli zdalne nauczanie jest realizowane poprzez przekazywanie uczniom tematów do pracy samodzielnej, wymaga to niezbędnych wskazówek do przesłanych zadań oraz wskazania dodatkowych źródeł informacji. Materiały przesłane przez nauczycieli do samodzielnej pracy ucznia mogą mieć formę zadań z załączonymi wskazówkami, adresu internetowego, pod którym znajduje się polecany materiał, film lub prezentacja (w tym opracowana przez nauczyciela). Nauczyciel dobierając materiały kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci, korzystając ze sprzętu zabezpieczonego programami antywirusowymi.
 11. Potwierdzeniem zrealizowanych lekcji jest wpisany do e-dziennika temat zajęć z zaznaczoną formą realizacji (np. online, samodzielna praca uczniów).
 12. Nauczyciel w godzinach pracy pozostaje do dyspozycji uczniów, udziela im indywidualnych konsultacji z własnej inicjatywy lub na ich prośbę.
 13. Podczas realizacji nauczania zdalnego lub hybrydowego może ulec zmianie tygodniowy lub dzienny plan lekcji dla uczniów lub nauczycieli oraz przydział sal lekcyjnych. Nie należy prowadzić zajęć online w czasie przewidzianym w planie lekcji na inny przedmiot.
 14. Nauczyciele informują uczniów o planowanych sprawdzianach i klasówkach zgodnie z postanowieniami WSO w statucie szkoły (termin należy wpisać do e-dziennika).
 15. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli postępów uczniów w nauce w formie dostosowanej do zdalnego nauczania i wynikającej ze specyfiki przedmiotu. Minimalną liczbę ocen określa WSO w statucie szkoły. Oceny śródroczne i roczne obejmują wyniki pracy w okresie nauczania zdalnego i stacjonarnego.
 16. Obecność ucznia na zajęciach online stwierdza nauczyciel prowadzący na podstawie udziału w nich ucznia przy włączonej kamerze.
 17. W przypadku braku dostępu do urządzeń umożliwiających uczniowi udział w nauczaniu zdalnym, rodzic jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie wychowawcę.
 18. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach, problemy ze sprzętem lub inne zauważone przez nauczycieli niepojące sprawy należy pilnie zgłaszać do wychowawcy, który po analizie decyduje o sposobie rozwiązania problemu lub o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, pedagoga, psychologa czy dyrektora szkoły.
§ 3
 1. Nauczanie indywidualne szkoła realizuje - na wniosek rodziców - w formie zdalnej.
 2. W sytuacji nauczania hybrydowego/zdalnego w powiecie, dyrektor decyduje o formie nauczania dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.
 3. Zajęcia rewalidacyjne i inne związane ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, prowadzą nauczyciele stosując metody i formy kształcenia na odległość lub prowadzą zajęcia ruchowe w ramach rewalidacji, po uzgodnieniu z dyrektorem.
 4. Godziny wychowawcze online mogą być wykorzystane na spotkania z psychologiem/pedagogiem szkolnym, wykład, pogadankę lub rozmowę wzbogacającą relacje ucznia ze szkołą i stanowiącą wsparcie w przymusowej izolacji.
§ 4
 1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów w okresie nauczania na odległość odbywa się zgodnie ze statutem szkoły i ma formę zdalną.
 2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej, komisji, zebrania bieżące mogą się odbywać w formie zdalnej.
§ 5
 1. Nauczyciele realizują nauczanie na odległość (stosując się do zaleceń dyrektora) w następujących formach:
  1. przychodzą do szkoły i korzystają z komputerów, łączy internetowych i sprzętu znajdujących się w salach lekcyjnych;
  2. mogą wypożyczyć sprzęt komputerowy ze szkoły do domu, w miarę możliwości i dostępności sprzętu;
  3. korzystają w domu ze sprzętu własnego.
  4. Miejsce pracy nauczyciela (dom lub budynek szkoły) określa dyrektor w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
  5. Nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły są odpowiedzialni za ochronę danych podczas lekcji, kontaktów i zebrań z wykorzystaniem technik na odległość.
  6. Jeśli warunki w domu utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie lekcji na odległość, nauczyciel zobowiązany jest prowadzić je ze szkoły.
  7. Wychowawcy klas zobowiązani są do rozpoznania potrzeb swoich uczniów w zakresie zaopatrzenia w sprzęt komputerowy. W przypadku braku swobodnego dostępu ucznia do komputera w domu w czasie lekcji online, istnieje możliwość wypożyczenia komputera z zasobów szkolnych. Za organizację pomocy uczniom w tym zakresie odpowiada wychowawca, pedagog i administrator szkolnej sieci. Rejestr wypożyczonego sprzętu prowadzi kierownik administracyjno-gospodarczy.
§ 6
 1. W czasie nauczania zdalnego/hybrydowego bieżący kontakt szkoły z rodzicami uczniów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Rodzice uczniów proszeni są o pozostawanie z wychowawcami w bieżącym kontakcie, systematyczne odbieranie korespondencji, szczególnie w e-dzienniku.
 3. Zebrania z rodzicami uczniów organizowane są w formie zdalnej w terminach podanych w kalendarzu roku szkolnego (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
 4. Wychowawca w porozumieniu z rodzicami uczniów wybiera platformę, za pośrednictwem której zorganizowane będzie zebranie.
§ 7
 1. Nauczyciele, uczniowie i rodzice są  zobowiązani do bieżącego (przynajmniej raz dziennie) odczytywania wiadomości przekazywanych w e-dzienniku, w systemie Vulcan.
 2. Nie odczytanie wiadomości nie zwalnia z odpowiedzialności za niestosowanie się do zaleceń w niej zawartych.
 3. Wychowawcy oddziałów są odpowiedzialni za sprawny obieg informacji między szkołą, uczniami i rodzicami, m. in. za przekazanie zasad nauczania zdalnego/hybrydowego obowiązujących w szkole.
 
Opr. Ewa Malec